LightBlog

Tuyển lao động nam làm việc tại xưởng giấy Đức Dương ở Đài Trung, Đài Loan

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN (vv/: Tuyển lao động nam làm việc tại xưởng giấy Đức Dương ở Đài Trung, Đài Loan) ...
Read More

Tuyển lao động nam làm việc tại xưởng mộc Vĩnh Đệ ở Đài Trung, Đài Loan

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN (vv/: Tuyển lao động nam làm việc tại xưởng mộc Vĩnh Đệ ở Đài Trung, Đài Loan) ...
Read More

Tuyển lao động nam làm việc tại xưởng nhựa Hòa Thuận ở Đài Trung, Đài Loan

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN (vv/: Tuyển lao động nam làm việc taị xưởng nhựa Hòa Thuận ở Đài Trung, Đài Loan) ...
Read More

Tuyển lao động nữ làm việc tại xưởng sơn Thuận Ngang ở Đài Trung, Đài Loan

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN (vv/: Tuyển lao động nữ làm việc tại xưởng sơn Thuận Ngang ở Đài Trung, Đài Loan) ...
Read More

Tuyển lao động nữ làm công việc hộ lý tại bệnh viện Chương Cư ở Đài Trung

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN (vv/: Tuyển lao động nữ làm công việc hộ lý tại bệnh viện Chương Cư ở Đài Trung, Đài Lo...
Read More

Tuyển lao động nam làm việc tại xưởng mộc Dụ Phát ở Đài Trung, Đài Loan

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN (vv/: Tuyển lao động nam làm việc tại xưởng mộc Dụ Phát ở Đài Trung, Đài Loan) ...
Read More